top of page
Logo uden logoer.png

Fundamentale rettigheder er en del af det sikkerhedsnet og fælles værdisæt, der binder Europa sammen, og sikrer hele unionens borgere. Men på tværs af EU er grundlæggende rettigheder i stigende grad under pres. Globalt Fokus og Nyt Europa har derfor søsat projektet Fundamental Rights Initiative, som skal sikre kapacitetsopbygning, fælles fortalervirksomhed og støtte til konkrete rettighedsprojekter i civilsamfundet i Danmark.

Logo_alm_hvid.png
DK-GF-logo_hvid.png

projektets ophav, fokus og målsætninger

FRi har til formål at styrke civilsamfundets fælles interessevaretagelse, oplysning og kapacitet til at sikre fundamentale rettigheder i en usikker verden. Dermed skal projektet adressere det stigende pres på fundamentale rettigheder og begrænsningen af civilsamfundets handlemuligheder både offline og online. Endelig skal projektet styrke CSO’ers og minoriteters arbejde for at sikre beskyttelsen og promoveringen af fundamentale rettigheder gennem bl.a. lovgivning fra EU.' Projektets har tre spor:

netværk og kapacitetsopbygning

For at styrke det interne samarbejde mellem civilsamfundsorganisationer i Danmark om spørgsmål vedrørende EU’s charter om grundlæggende rettigheder, demokrati og retsstatsprincippet vil FRi arbejde for at styrke og understøtte eksisterende danske netværk, tilbyde træning, sparring og oplysning om lovgivningsprocessen og CSO-engagement i EU-processer. Dette spor vil fokusere på både store og små civilsamfundsorganisationer, græsrods- og ungdomsorganisationer – så længe fællesnævneren er fundamentale rettigheder, demokrati og civic space.

fælles fortalervirksomhed
& monitorering

FRi skal være med til at beskytte og fremme EU’s rettigheder og værdier, herunder respekt for retsstatsprincipper, dialog, gennemsigtighed, god regeringsførelse og råderum for civilsamfundet gennem fælles fortalervirksomhed. Det vil vi opnå ved at facilitere og understøtte en række handlingskoalitioner med partnere i forskellige grene af civilsamfundet, såvel som at facilitere dialogen med paneuropæiske platforme og danske CSO’er. Desuden vil vi koordinere fælles kampagner på tværs af civilsamfundet i forbindelse med Europaparlamentsvalget i 2024 og det danske EU-formandskab i 2025. Samtidig vil partnerne bag FRi overvåge regeringens overholdelse af EU-charteret og give input til årlige høringer om bl.a. retsstatsrapporten fra EU-kommissionen. I den forbindelse vil partnerne bag FRi engagere sig i og samle input fra forskellige netværk og nøgleaktører inden for projektets temaer.

støtte til projekter

Som et led i FRi projektet har vi oprettet FRi Puljen, der vil støtte lokale, regionale og nationale organisationer og aktivister i deres arbejde for at sikre grundlæggende rettigheder, retsstatsprincipper og demokrati. Det kan være projekter og aktiviteter som bevidstgørelse, koalitionsopbygning, monitorering af rettigheds- og værdiområdet, lobby- og fortalervirksomhed, forskning og/eller at fremme vedtagne love. FRi Puljen kan søges af civilsamfundorganisationer, foreninger og mere uformelle netværk i Danmark. Midlerne vil blive uddelt af FRi Puljens uafhængige bevillingsudvalg over en række ansøgningsrunder fra 2023 til 2025.


FRi-puljen er i øjeblikket lukket, mens sidste rundes ansøgninger behandles. Puljen åbner igen senere på året.

organisationerne bag initiativet

Logo_alm_hvid.png

NYT EUROPA er en non-profit organisation, som arbejder for et bæredygtigt og demokratisk EU, og tror på, at EU kan spille en central rolle for at sikre en bæredygtig verden. En verden, hvor der er økonomisk, social og miljømæssig  balance. Nyt Europa tror på demokrati på tværs af landegrænser. Et EU og en verden med bæredygtige demokratier, formelt såvel som uformelt. I Fundamental Rights Initative står Nyt Europa blandt andet for fælles fortalervirksomhed, netværks- og kapacitetsopbygning omkring fundamentale rettigheder.

DK-GF-logo_hvid.png

GLOBALT FOKUS er en platform for mere end 80 danske folkelige organisationer, der engagerer sig i globale udviklings-, miljø- og humanitære aktiviteter. I en tid med opbrud, globale kriser og ny-orienteringer er det Globalt Fokus’ rolle at være en samlende, relevant, fokuseret og effektiv platform, som gennem samarbejde og dialog styrker det danske civilsamfund indflydelse og kapacitet til at fremme en mere retfærdig og bæredygtig verden. Globalt Fokus’ bidrager til at sikre sine medlemmers rolle som helt centrale aktører på udviklingsområde, og har til opgave at samle medlemmerne om fælles interesser, dagsordner, læringer, erfaringsudvekslinger og ikke mindst handling. I Fundamental Rights Initiative er Globalt Fokus blandt andet ansvarlig for den overordnede projektledelse og for bevillingen af puljemidler til det danske civilsamfund.

advisory board

Projektet har etableret et Advisory Board for at rådgive projektteamet hos Globalt Fokus og Nyt Europa om værdier, etik og sikre, at FRi lever op til de højest mulige standarder for og inklusion på tværs af alle spor og kommende aktiviteter. Eksempelvis vil Advisory Boardet have til opgave at spotte og påpege ubevidste bias, skævheder og undersøge om kommunikationen med tredjeparter, partnere og ikke mindst målgrupper gennemføres på en måde, som fremmer lighed og ikke-diskrimination.

advisory board medlemmer

 • Emma Holten, feministisk aktivist og ekspert i feministisk økonomi

 • Lone Loklindt, forperson for Nyt Europa

 • Morten Kjaerum, direktør for Raoul Wallenberg Instituttet, Lund

 • Moussa Mchangama, co-founder for In futurum

 • Nadeen Aiche, tidl. forperson for Mino Danmark

 • Rasmus Stuhr Jakobsen, formand for Globalt Fokus og generalsekretær for CARE Denmark

 • Susanne Branner Jespersen, sekretariatschef for LGBT+

bevillingsudvalg

Udover Advisory Boardet, der rådgiver på tværs af alle projektets spor, har Globalt Fokus og Nyt Europa efter en åben ansøgningsproces og udvælgelse nedsat et bevillingsudvalg til FRi Puljen. Det nye bevillingsudvalg, der består af repræsentanter fra store og små civilsamfundsorganisationer i Danmark, skal sikre uvildighed og fagligt begrundet uddeling af puljemidler. Bevillingsudvalget opgave bliver at evaluere ansøgninger til FRi Puljen og træffe beslutninger om, hvilke projekter der modtager bevilling. Udvalgsmedlemmer er indstillet af hver deres organisation og formelt udpeget af Globalt Fokus’ styregruppe.

bevillingsudvalgets medlemmer

 • Christoffer Ulrik Badse, Senior Legal Advisor, UNICEF

 • Dijana Dix Omerbasic, Leder af RED Center mod Æresrelaterede Konflikter

 • Ditte Bjerregaard, direktørfor Center for Voldsforebyggelse

 • Lisa Blinkenberg, Seniorrådgiver, Amnesty International Danmark

 • Marek Azoulay Jørgensen, bestyrelsesmedlem hos danskdansk

 • Theis Dencker, Specialist i kapacitetsudvikling og læring, CISU

gender toolkit

Fundamental Rights Initiative er et projekt, der bevæger sig i felter som køn, etnicitet, udsathed, ulighed, racisme og diskrimination. Vi kommer hver dag i berøring med disse temaer og med aktivister og organisationer, der arbejder med dem. Derfor er det vigtigt for os, at have klarhed omkring vores eget sprog og forståelse inden for disse temaer.

Til det formål er dette gender toolkit udviklet. I det findes også en ressourcebank med overblik over EU politikker, strategier og værktøjer inden for grundlæggende rettigheder.

kontakt

Hvis du vil vide mere om projektet, kan du kontakte demokratirådgiver, Xenia Due, hos Nyt Europa på xenia@nyteuropa.dk eller projektleder, Nina Falkesgaard Sørensen, hos Globalt Fokus på nfs@globaltfokus.dk.

FRi er medfinansieret af EU og en del af Citizens, Equality, Rights and Values Program (CERV).
CERV har til formål at beskytte, fremme og skabe opmærksomhed omkring EU’s grundlæggende rettigheder og værdier ved at støtte lokale, regionale og/eller nationale civilsamfundsorganisationer
og øge deres kapacitet og derved styrke implementering og brugen af EU’s Charter for grundlæggende rettigheder såvel som retsstatsprincipper og demokrati i EU. 

EN-Funded by the EU-PANTONE.png

kommende arrangementer

bottom of page