top of page

FRi Puljen

Logo uden logoer.png

FRi Puljen støtter lokale, regionale og nationale organisationer og aktivister i deres arbejde for at sikre grundlæggende rettigheder, retsstatsprincipper og demokrati i Danmark. Det kan være projekter og aktiviteter som bevidstgørelse, koalitionsopbygning, monitorering af rettigheds- og værdiområdet, politisk interessevaretagelse, forskning og/eller at fremme vedtagne love.  
 

FRi Puljen kan søges af civilsamfundsorganisationer, foreninger og mere uformelle netværk i Danmark. Midlerne uddeles af FRi Puljens uafhængige bevillingsudvalg over en række ansøgningsrunder fra 2023 til 2025. Frem mod 2025 vil FRi Puljen i alt uddele ca. 13 mio. kr.  
 

På denne side kan du læse mere om FRi Puljens retningslinjer, bevillingsudvalg og bevillingsmodtagere. Fra januar 2024 sætter det første sæt projekter i gang, og herfra kan du løbende følge udvalgte projekter her på siden.  

Logo_alm_hvid.png
DK-GF-logo_hvid.png

hvad?

FRi Puljen støtter projekter og aktiviteter, der gennem interessevaretagelse, folkelig oplysning og kampagner samt kapacitetsopbygning beskytter og promoverer grundlæggende rettigheder og EU’s værdier i Danmark.  
 

Læs mere om hvilke typer projekter og aktiviteter I kan søge støtte til i puljens retningslinjer længere nede på denne side. 

hvem?

Civilsamfundsaktører baseret i Danmark, der arbejder med grundlæggende rettigheder i Danmark - herunder foreninger, social-økonomiske virksomheder, sociale bevægelser, græsrodsbevægelser og aktivister.  
 

Læs mere om hvilke typer organisationer, der kan søge FRi-puljen i retningslinjerne. 

hvordan?

Du søger ved at udfylde et ansøgningsskema, som du finder hos Globalt Fokus. Skemaet sendes krypteret og sikkert. I skal vedhæfte et budget samt andet relevant materiale. 

 

Inden I søger, skal I gennemgå retningslinjerne for at sikre, at jeres
projekt og aktiviteter opfylder puljens formelle krav. 


FRi puljen er i øjeblikket lukket, mens sidste rundes ansøgninger behandles. Puljen åbner igen senere på året.

retningslinjer og rådgivning

Her kan du læse om puljens retningslinjer for den aktuelle runde.
 

Vi tilbyder rådgivning, mens puljen er åben. Du kan booke tid til personlig rådgivning med puljerådgiveren, der vejleder dig i ansøgningsprocessen. Der tilbydes en times personligt møde til hver organisation og hvert projekt. Mødet foregår hos Globalt Fokus eller over telefon eller Zoom. For at booke en tid, skriv til en mail til Naghmeh Mahmoudi Kashani. For kortere spørgsmål kan du ringe på +45 42 63 29 87 i hverdage mellem kl. 11 og 14. 

EN-Funded by the EU-PANTONE.png

bevillingsudvalg

Globalt Fokus og Nyt Europa har nedsat et bevillingsudvalg til
FRi Puljen, der består af repræsentanter fra store og små civilsamfundsorganisationer i Danmark. Bevillingsudvalget vil sikre uvildighed og fagligt begrundet uddeling af puljemidlerne. 
 

Udvalgets opgave er at evaluere ansøgninger til FRi-puljen og træffe beslutninger om hvilke projekter, der modtager bevillinger. Udvalgsmedlemmer er indstillet af hver deres organisation og formelt udpeget af Globalt Fokus’ Styregruppe.

bevillingsudvalgets medlemmer

  • Christoffer Ulrik Badse, Senior Legal Advisor, UNICEF

  • Dijana Dix Omerbasic, Leder af RED Center mod Æresrelaterede Konflikter

  • Ditte Bjerregaard, direktørfor Center for Magtanalyse

  • Lisa Blinkenberg, Seniorrådgiver, Amnesty International Danmark

  • Marek Azoulay Jørgensen, bestyrelsesmedlem hos danskdansk

  • Theis Dencker, Specialist i kapacitetsudvikling og læring, CISU

puljemodtagere

Projekt

Retten til at være os  

Formål

Lev og Lad Leve vil opnå en lovændring, der styrker minoriteters retssikkerhed ved anmeldelse af hadforbrydelser, starte en involveringsproces med at udvikle lokalpolitiske handleplaner mod had samt øge LGBTQ+ personers viden om deres rettigheder og 

styrke deres handlemod. 

 

De vigtigste aktiviteter
1. Nationalpolitisk indsats: Øget retssikkerhed for minoriteter 

2. Lokalpolitisk indsats: Lyttemøder for handleplaner mod had 

3. Community indsats: Styrke LGBTQ+-personers viden og handlemod 

Målgruppe
LGBTQ+ personer og allierede i Danmark  

Bevillingsstørrelse: 132.419 DKK

Støt borgerforslaget ”Styrk politiets indsats mod hadforbrydelser!”

LEV-OKT23-FRi.png
NOAH-OKT23-FRi.jpg

NOAH
Friends of the Earth Denmark

NOAH Friends of the Earth Denmark
 

Projekt
Rødder & rettigheder: Fremme af de grundlæggende rettigheder for miljøgræsrødder og -aktivister

Formål
1) styrke kendskabet til rettigheder og opbygge kapacitet til at handle blandt miljøgræsrødder og -aktivister
2) fortalerarbejde for målgruppernes grundlæggende rettigheder overfor beslutningstagere for at styrke miljøgræsrodsbevægelser og -aktivister og fremme deres rettigheder 

 

De vigtigste aktiviteter
Træning og rådgivning, research og rapport og fortalerarbejde  

 

Målgruppe
Miljøgræsrødder og -aktivister samt beslutningstagere/politikere

 

Bevillingsstørrelse: 444.798 DKK 

Cybernauterne
 

Projekt

Misinformation og ytringsfrihed på TikTok 

Formål

Projektet har til formål at understøtte udviklingen af kapacitetsudvidende indhold på TikTok, hvor der med fokus på ytringsfrihed og kildekritik gennemgås dansksproget indhold på TikTok for at identificere og kortlægge indhold, som præsenterer fejlagtige eller misvisende argumenter eller andre former for konspiratorisk og ufunderet indhold.   
 

De vigtigste aktiviteter
1) Produktion af 1-2 TikTok videoer om ugen, der debunker misinformation og oplyser om kildekritik og medielæsning 
2) Indsamling af kommentarer og reaktioner til analyse af typiske former for konspirationsteorier, misinformation og fejllæsninger, der deles på dansksproget TikTok. 

 

Målgruppe
Unge TikTok-brugere mellem  15 og 24 år  

Bevillingsstørrelse: 50.000 DKK

CYBER-OKT23-FRi_edited.png
MIDK-OKT23-FRi.png

Mino Danmark 

Projekt

Hadfrit natteliv 

Formål

Hadfrit Natteliv vil skabe en konsekvens for natklubber, der diskriminerer i nattelivet og være en platform for minoritetsetniske unge, som de kan kontakte, hvis de er blevet udsat for diskrimination i nattelivet. 

  

De vigtigste aktiviteter

Had-frit Natteliv projektet vil skabe et Nattelivskorps, der under dække af at være almindelige brugere af nattelivet, besøger natklubber og foretager stikprøveoperationer for at undersøge, om natklubber diskriminerer minoritetsetniske unge, der gerne vil ind på deres klubber. Samtidigt vil en podcastserie udforske de sociale og mentale konsekvenser af mødet med diskrimination i nattelivet. 

  

Målgruppe

  Den primære målgruppe for projektet er minoritetsetniske unge mellem 18-30 år. Disse unge vil med deres erfaringer med diskrimination i nattelivet, samt effekten heraf, indgå i projektet, som græsrodsaktivister, deltagere i podcasts samt være en del af i Nattelivskorpset. 

Bevillingsstørrelse: 444.700

LGBT+ Danmark

Projekt

Sammen om rettigheder for LGBT+ personer

 

Formål

Lige nu ser vi en tendens til, at LGBT+ personers rettigheder er truet i Europa på grund af nationalkonservative strømninger og en opblomstring af en anti-kønsbevægelse. I Danmark opleves det fx som en kritisk stillingtagen til og modstand mod oplysning om køn og seksualitet til børn og unge, udvidelse af forældrerettigheder til LGBT+ forældre, anerkendelse af transkønnede og non-binære personers juridiske og sociale rettigheder. Derfor er der et stigende behov for at forsvare og styrke LGBT+ personers rettigheder på en lang række områder. Det vil vi gøre ved at øge den interne mobilisering i LGBT+ bevægelsen og inddrage LGBT+ Danmarks medlemmer og lokale LGBT+ grupper i det politiske arbejde.

 

De vigtigste aktiviteter

Derfor vil vi med projektet lave arrangementer og medlemsinddragende kampagnearbejde, der skal give LGBT+ personer mulighed for at komme til orde og aktivt engagere sig i LGBT+ Danmarks politiske arbejde, styrke LGBT+ Danmarks data og viden om manglende rettigheder for LGBT+ personer i Danmarks samt give anledning til at løfte principielle sager på både den politiske og juridiske arena på baggrund af dataindsamling, konkrete cases og medlemsmobilisering. 

Bevillingsstørrelse: 441.977 DKK

MENP-OKT23-FRi.png

Men Against Patriarchy
 

Projekt

En Bog: Mænd arbejder mod patriarkatet 

  

 Formål

Målet er at udgive en bog på både engelsk og dansk om, hvordan og hvorfor man bør starte en antipatriarkalsk mandegruppe. Mænds (mentale) sundhed er i stigende grad et emne i den offentlige debat i Danmark, men det, der ofte mangler i disse samtaler om maskulinitet og patriarkatet, er et spørgsmål om ’forpligtende ansvarlighed’ (accountability). Mænd er de mest aktive i opretholdelsen og deltagelsen af patriarkatet og har dermed et ansvar for at være aktive i kampen for nedbryde det. Vi ønsker, at profeministiske mænd rent faktisk skal leve op til deres erklærede værdier. Med vores bog ønsker vi at dele nogle værktøjer, som vi mænd har udviklet og fundet nyttige i vores eget antipatriarkalske arbejde. 

Bevillingsstørrelse: 49.625 DKK

Justitia

Projekt

Den øgede overvågnings effekt på borgernes rettigheder og retssikkerhed 

  

Formål

Justitias projekt har til formål at undersøge udviklingen indenfor overvågning i Danmark og EU over de seneste 20 år. Projektet ønsker at beskrive og vurdere alle aktuelle overvågningstiltag og deres påvirkning af borgernes rettigheder. Desuden sigter det mod at initiere en offentlig debat om brugen af overvågning og dens indvirkning på privatliv og rettigheder. 

De vigtigste aktiviteter

Projektet vil gennemføre en omfattende kortlægning af nationale og EU-retlige regler om overvågning. Det inkluderer også en analyse af EU-initiativer. Aktiviteterne omfatter desuden en samfundsjuridisk analyse, præsentation af resultater i offentlige rapporter, konkrete anbefalinger til lovgivningsændringer samt deltagelse i den offentlige debat. Projektet vil også arrangere en debat på EU-Folkemødet. 

Målgruppe

Målgruppen omfatter danske politikere og beslutningstagere, politisk interesserede borgere, herunder NGO'er, advokater, og teknologibranchen, samt den brede befolkning, herunder medier og journalister. 

Bevillingsstørrelse: 439.383 DKK

JUST-OKT23-FRi.jpg

Justitia

KRIT-OKT23-FRi.jpg

Kritik Digital

Kritik Digital

Projekt

Unges digitale myndiggørelse ​

  

Formål

Den digitale verden er stadig et rettighedsmæssigt nyfundet land. Selv med GDPR og DSA mangler der endnu oplysning, rådgivning og yderligere problematisering af den uret, som europæiske borgere stadig udsættes for i den digitale verden. Teknisk kompleksitet og det grænseoverskridende element af digitalisering gør ofte, at unge borgere kan have svært ved at stå alene i en rettighedskrænkende situation i den digitale verden, og det ønsker vi at gøre noget ved.  

Formålet med projektet ”Unges digitale myndiggørelse” er at styrke den digitale myndighed for unge i Danmark ved at oplyse om rettigheder og handlemuligheder i den digitale verden og desuden problematisere de områder, hvor vi som unge borgere ikke endnu er beskyttet godt nok. Det ønsker vi at gøre ved at lave oplysningsarbejde, rådgivning og politikudvikling, så unge oplyses om den digitale verdens mekanismer og uretfærdighed, rådgives om deres rettigheder og handlemuligheder samt lærer at spotte rettighedskonflikter og herefter ’politisere’ dem og melde dem ud i den offentlige debat.  

  

Således vil projektet medvirke til, at flere unge bliver ”digitalt myndige”, og bidrage til at samfundsdebatten beriges af skarpt spottede digitale rettighedsudfordringer fra et ungt perspektiv. 

  

De vigtigste aktiviteter

1. Oplysnings- og debatarrangementer - talk eller filmvisning m. debat 

2. Digitale Selvhjælpscafeer 

3. Workshopmøder om politikudvikling om digitale rettigheder 

  

Målgruppe

Unge voksne (ca. 20 - 35 år) og indsatsen vil foregå i hovedstadsområdet. 

Bevillingsstørrelse: 50.000 DKK

Ulydig Retshjælp

Projekt

Ulydig Retshjælp 

 

Præsentation af projektet

Vores projekt fokuserer på, at mennesker kan demonstrere og erklære deres utilfredshed med specifikke problematikker i vores demokratiske samfund uden at opleve repression fra politiet. Vores retshjælp har til formål at hjælpe klima- og menneskerettighedsaktivister. Det er afgørende, at aktivister kender deres juridiske rettigheder.  Derfor informerer vi folk ved at holde både korte, specifikke oplæg, men også lange, dybdegående workshops. 
 

Vi har erfaring med, at politiet opfører sig anderledes, hvis de ved, at der er en ressourcestærk juridisk gruppe, der står bag aktivisterne. Derfor er vi ofte til stede ved demonstrationer for at kommunikere med politiet. Hvis aktivister bliver sigtet eller frihedsberøvet under demonstrationer, hjælper vi aktivisterne med at tage dem i retten.  

Politiets afgørelser holder ofte ikke i retten, og således er det med til at bevare retsstatsprincippet. På den måde sikrer vi også, at de aktivister, vi samarbejder med, har adgang til et kvalificeret juridisk forsvar, uanset deres økonomiske situation, køn og hudfarve og på den måde også sikre ligestilling. 

Bevillingsstørrelse: 45.471 DKK

ULYD-OKT23-FRi.png
MADA-OKT23-FRi.jpg

Madar

Projekt

Sit-in Migrantcirklen 

Formål

Formålet med projektet er at nedbryde barrieren af tavshed og isolation ved at give andre migranter, flygtninge og asylansøgere pålidelige råd, et støttenetværk samt følelsen af at høre til, som de ofte mangler for at kunne integrere sig i et nyt samfund. Vores fællesskab fokuserer på de behov, som migranter og flygtninge, både med og uden opholdstilladelse, kan have. 

De vigtigste aktiviteter

Fællesspisning - Madlavning og spisning sammen med vores brugere 

Børnepasning - Letter noget af deres daglige stress hos marginaliserede familier 

Kvindecirkel - Et tryggere rum, hvor kvinder kan mødes og støtte hinanden 

Infomøder - Praktisk information til migranter og flygtninge 

Danskundervisning - Med arabisktalende underviser 

Kampagner - Informationskampagner om basale rettigheder for flygtninge og migranter 

Målgruppe

Vores fællesskab er åben for alle migranter i Danmark, flygtninge, asylansøgere og andre personer med migrantbaggrund, med og uden opholdstilladelse eller statsborgerskab i Danmark eller et andet EU-land. 
 

Vores opfattelse er, at vellykket integration er en tovejsproces. Derfor vil vores flygtningefællesskab også være en platform for kulturmøder og åben dialog, hvor flygtninge, etniske danskere og EU-borgere kan mødes i et trygt rum og opnå meningsfuld indsigt i hinandens liv og kultur. 

Bevillingsstørrelse: 434.534 DKK

Another Life 
 

Projekt

Kapacitetsopbygning og styrkelse af Another Lifes udvikling, forankring og effekt for kvinder og minoriserede personer i det danske musik- og kulturliv 

Formål

Projektets formål er at udbrede Another Lifes nationale position, udvikle vores metoder og vidensdeling samt at styrke vores platform og community. I projektperioden vil vi brede vores viden yderligere ud i Danmark, så flere aktører og organisationer kan tilgå viden om vigtigheden i at sikre lige adgang og ordentlige vilkår for kvinder og minoriserede personer særligt i musik- og kulturlivet, men også i samfundet generelt. Vi vil i projektperioden udvikle og implementere vores research-, analyse- og formidlingsmetoder med relevante partnere, så flere af kulturlivets aktører kan arbejde bredt og ambitiøst med repræsentation, diskrimination og mental sundhed. 

Vi vil bidrage til, at flere kvinder og minoriserede personer får en plads i musik- og kulturlivet under forbedrede vilkår ved bl.a. at facilitere fællesskab, læring og erfaringsudveksling samt ved at være en platform for musikere, kunstnere og kulturarbejdere. 

Målgruppe

● Aktører i musik- og kulturlivet, der ønsker at forbedre og udvikle arbejdet med repræsentation, mental sundhed og lige adgang i deres virke. 

● Musikere, kulturarbejdere og kunstnere i musik- og kulturlivet. 

Bevillingsstørrelse: 442.500 DKK

ANLI-OKT23-FRi.png
MS-OKT23-FRi.jpg

Mellemfolkeligt Samvirke

Projekt

I Danmark har jeg hjemme

Formål

Kapacitetsopbygge unge uden dansk statsborgerskab og skabe et solidt fundament for deres engagement i debatten om den nuværende praksis for at opnå statsborgerskab i Danmark. Projektet arbejder med redskaber for at give målgruppen kompetencer til at tale deres sag, indledningsvist ved etablering af ungeplatform, hvor deltagerne gennem et særligt tilrettelagt læringsforløb vil klædes på til at skabe oplysning og indgå i dialog om sagen. Ungeplatformen vil herefter afvikle og deltage i en række fysiske og digitale aktiviteter, der giver de unge erfaring med at bruge deres stemme i deres sag. 

De vigtigste aktiviteter

National ungeplatform, Læringsforløb, Event på Folkemødet,
Event i forbindelse med Den Internationale Demokratidag 

Målgruppe

Målgruppen er unge mellem 18-30 år fra hele landet, der enten er født og/eller opvokset i Danmark, og som ikke har dansk statsborgerskab. Projektet fokuserer på målgruppen af dobbeltminoriteter, som i dette projekt betegnes som unge uden statsborgerskab med rødder i et ikke-EU-land, eller unge, der har arvet deres forældres asylstatus, selvom de er
født i Danmark. 

Bevillingsstørrelse: 400.000 DKK

DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom
 

Projekt

Stemmer ud af boksen 

Formål

Projektet, Stemmer ud af boksen, arbejder for at gøre demokratisk deltagelse mere tilgængeligt samt styrke den demokratiske selvtillid og handlekraft sammen med unge, der er flygtet til Danmark. Projektet udfordrer de klassiske og snævre forståelser af demokratisk engagement og nytænker, udvikler og skaber alternative demokratiske engagementsformer sammen med de unge gennem udvikling af kreative produkter som film, podcast, taler, billeder og digte.   
 

I den offentlige samtale, mediebilledet, kulturverden og i kunsten både i Danmark og i resten af Europa, ser vi en under- og misrepræsentation af unge med flugterfaringer. Mens unge med flugterfaringer sjældent kommer til orde i den offentlige samtale, snakker mange andre på vegne af dem eller om dem. Disse tendenser vil projektet modarbejde gennem alternative engagementsformer og metoder, der retter sig mod både civilsamfundet, de politiske beslutningsarenaer, mediebilledet og institutioner. 

De vigtigste aktiviteter 

Stemmer ud af boksen består af meningsdannerforløber Udtaler, hvor unge meningsdannere med noget på hjerte udvikler kreative værktøjer til at deltage i den offentlige debat. Dertil følger opkvalificerende alumni-dage for Udtalere, hvor de kreative produkter udvikles som indgår som del af flytbare udstillinger, som udstilles på kulturinstitutioner rundt omkring i landet.  

Målgruppe

Projektets primære målgruppe er unge med flugterfaringer, de sekundære målgrupper er publikummer, deltagere til DFUNK's events eller besøgende på danske kulturinstitutioner. Disse tæller unge uden flugterfaringer eller en ældre målgruppe, som sjældent har mødt unge med flugterfaringer. 

Bevillingsstørrelse: 444.500 DKK

DFUNK-OKT23-FRi.png

i tilfælde af uregelmæssigheder i administrationen af FRi-bevillinger

Har du som bevillingshaver begrundet mistanke om eller kan konstatere tyveri, bedrageri, korruption, misbrug eller andre tilsvarende uregelmæssigheder i administrationen af en FRi-bevilling, kan du anmelde uregelmæssigheder på to måder:

  1. Kontakte bevillingsforvalteren Globalt Fokus, som vil kontakte de rette EU myndigheder. Kontaktperson: FRi puljerådgiver, Naghmeh Mahmoudi Kashani, nk@globaltfokus.dk, +45 42 63 29 87
     

  2. Du kan sende anmeldelse direkte til Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

bottom of page