top of page

rettigheder

& demokrati

De grundlæggende rettigheder, demokratiet og retsstaten er i disse år truede. Udviklingen ser vi i hele verden, hvor autoritære regimer udøver magt overfor minoriteter og sårbare grupper, og undergraver demokratiets grundlæggende institutioner. Fundamentale rettigheder som ytringsfrihed og foreningsfrihed er under angreb i flere lande. Nyt Europa arbejder gennem en række initiativer med at sikre og beskytte grundlæggende demokratiske rettigheder og engagere flere i kampen for bæredygtige og inddragende demokratier i Europa.

EU bygger på grundlæggende fælles værdier som demokrati, retsstat og menneskerettigheder. Men i disse år ser vi på tværs af Europa, at stærke kræfter trækker i den modsatte retning, når regeringer målrettet indfører anti-demokratiske reformer og angriber minoriteter både retorisk og med diskriminerende lovgivning, der bryder med de grundlæggende værdier og rettigheder, der skal binde Europa sammen. Samtidig oplever mange europæere stigende mistillid til deres politikere, stor distance fra borger til beslutning, og et EU der føles fjernt fra hverdagen. Derfor arbejder Nyt Europa på tværs af alle vores aktiviteter med aktivt medborgerskab, demokrati og grundlæggende rettigheder.

Vi forstår aktivt medborgerskab som en kombination af viden, færdigheder, holdning og handlen, der har til formål at bygge og bevare demokratiske samfund. I Nyt Europas arbejde og initiativer fremmer vi aktivt medborgerskab og understøtter demokratisk samarbejde, der er baseret på de universelle menneskerettigheder, retsstatsprincipperne, diversitet og inklusion af alle i samfundet. Gennem disse fokuspunkter og aktiviteter gør vi det muligt for borgerne at sætte spørgsmålstegn ved reelle problemer og deres løsninger. Nyt Europa bidrager til et frit og åbent alternativ til en dialog om Europa, der ikke starter og slutter med skræmmekampagner, ekstremistiske og populistiske holdninger. Vi arbejder for at engagere danske og europæiske borgere, aktivister, organisationer og politikere i en levende og konstruktiv dialog om vores demokrati og grundlæggende rettigheder, for at mobilisere til fælles handling og forsvar af disse grundpiller i vores samfund – på dansk og europæisk plan.

hvad gør nyt europa?

Nyt Europa arbejder aktivt for at beskytte de grundlæggende rettigheder, vi har i Europa. I vores debatter og folkeoplysende aktiviteter har vi stort fokus på at oplyse om rettigheder, og hvilken udvikling der er i Europa. Med disse debatter engagerer vi høj som lav i dialog om vigtigheden af at forsvare grundlæggende rettigheder. Vi arbejder proaktivt i formelle og uformelle partnerskaber med civilsamfundet, både i Danmark og i resten af Europa, for at styrke civilsamfundets demokratiske rolle i samfundet på dansk og europæisk plan.

projekter

nyt europa mener

EU’s demokratiske værdigrundlag

Retsstat og grundlæggende rettigheder

Civilsamfundet: solidaritet på tværs af medlemslande

Borgerinddragelse & deltagerdemokrati

EU’s demokratiske infrastruktur

bottom of page