top of page

Høringssvar forslag til Lov om ændring af straffeloven, lov om politiets virksomhed og retsplejelove


NYT EUROPA, AMNESTY OG MELLEMFOLKELIG SAMVIRKE LANCERER HØRINGSSVAR


Organisationerne Mellemfolkeligt Samvirke, Nyt Europa, Amnesty International Danmark, som er medlemmer af Globalt Fokus’ Civic Space Arbejdsgruppe, er gået sammen om at udarbejde et høringssvar til § 2 angående ændring i lov om politiets virksomhed, jf. tilføjelse af § 6 b i lovbekendtgørelse nr. 1270 af 29. november 2019. Justitsministeriet lægger med lovforslaget op til, at politiet kan udstede et tryghedsskabende opholdsforbud, der vil forbyde ophold i et bestemt område. Det er vores opfattelse, at definitionen på utryghedsskabende adfærd er vagt defineret og at straffen for overtrædelse af det tryghedsskabende opholdsforbud er uproportionalt. Vi finder det desuden vigtigt, at der i håndhævelsen af loven ikke finder en diskriminerende praksis sted.


Overordnet set anbefaler vi, at:


• Regeringen fremlægger tal og statistik for, hvorfor dette lovforslag anses for nødvendigt.

Derudover appellerer vi til, at den nye bestemmelse i straffeloven efter en kort årrække vil blive evalueret af uvildige eksperter.

• Loven tydeligt indikerer, hvad der skal til for at ens adfærd betragtes som ’utryghedsskabende’ – som kan medføre, at der vil blive udstedt et generelt forbud mod ophold på det bestemte område. Dvs. at der vil være objektive kriterier for, hvornår politiet kan iværksætte et opholdsforbud.

• Politiet altid bør give en forudgående advarsel, påbud eller på lignende måde forsøge at dæmpe adfærden blandt personerne i gruppen for at normalisere tilstanden i området førend hele området vurderes som et sted, hvor der vil være opholdsforbud. Et opholdsforbud skal altid være den allersidste udvej efter alle andre midler og metoder er blevet udtømt.

• Borgerne kan få prøvet bestemmelsen om det område, der er indlemmet og omfattet af

domstolene.

• Det skal fremgå tydeligt af lovforslaget, at der tages særlige hensyn til om vedkommende, der bryder et opholdsforbud har et særligt legitimt formål med at være i forbudszonen, jf. sin ret til privatliv.

• Der skal altid foretages en konkret proportionalitetsvurdering af opholdsforbuddet i forhold til, at den enkelte borger kan etablere og udvikle personlige relationer til andre mennesker og til omverdenen, herunder især til sin familie og nærmeste venner.

• Hvis borgerens ret til privatliv krænkes på grund af opholdsforbuddet, så skal denne borger have ret til at blive undtaget fra opholdsforbuddet.

• Regeringen sikrer de fornødne foranstaltninger, så alle borgere kan nyde retten til fredelige forsamlinger fri for frygt om nedslag.

• Ikke indfører opholdsforbuddet medmindre det lever op til principperne om lovlighed,

nødvendighed og proportionalitet og adresserer de hensigtede mål med forbuddet.

• Indskriver i den foreslåede § 6 b, at forsamlinger med politisk eller andet meningsbefordrende øjemed ikke kan forbydes.

• Regeringen og embedsværket i fremtiden i højere grad går i dialog og rådfører sig med

civilsamfundet, som har viden om det civile råderum, for at sikre gennemsigtighed og

ansvarlighed ift. lovprocessen.

• Regeringen sikrer at håndhævelsen af loven ikke diskriminerer borgergrupper på grund af for eksempel etnicitet, køn eller alder.

• Regeringen afsøger andre initiativer mod utryghedsskabende adfærd end at ændre loven til flere frihedsindskrænkende redskaber til myndighederne. Heriblandt mere socialt forebyggende tiltag end opholdsforbud og beslaglæggelse af værdigenstande.

• Regeringen bør overveje relevansen af lovudkastet, idet der allerede er eksisterende lovgivning til at adressere udfordringerne.


Læs hele vores høringssvar her:

AI MS NE Fælles høringssvar til forslag
.
Download • 242KB

For mere information: kontakt Norma Martinez, Globalt Fokus, <nm@globaltfokus.dk> for yderligere information og mediehenvendelser.


Læs kritikken fra 32 internationale organisationer af Tryghedspakken her:


Letter to Denmark Parliament
.pdf
Download PDF • 153KBBilledet brugt er Public Domain: "pengumuman berjalan kaki bullhorn lelaki"is marked with CC0 1.0

Comments


bottom of page