top of page

NYT EUROPA MED I STORT EU FORSKNINGSPROJEKT

Vi skal sætte borgerne i centrum for den grønne og retfærdige omstilling.


REAL DEAL er et nyligt lanceret forskningsprojekt, finansieret af EU HORIZON 2020-programmet for forskning og innovation. Projektet har til formål at omforme borgernes og interessenternes aktive deltagelse i den europæiske grønne pagt – the European Green Deal.


På grundlag af de seneste erfaringer fra paneuropæiske forhandlingsprocesser, såsom konferencen om Europas fremtid, er REAL DEAL's vigtigste forskningsmål at analysere, afprøve og validere innovative værktøjer, formater og processer for borgerinddragelse og deliberation i forbindelse med den grønne og retfærdige omstilling.

.

Forskningspartnerne er begyndt at lægge det konceptuelle grundlag for en fremtidig protokol for deliberativ beslutningstagning på europæisk og nationalt niveau i forbindelse med den europæiske grønne pagt. Dette vil blive efterfulgt af en konkrete tests og validering af innovative deliberative formater og værktøjer i 13 lande og på EU-plan, herunder digitale, hybride og fysiske begivenheder og processer.


Parallelt hermed har Nyt Europa og resten af REAL DEAL-partnerne begyndt at identificere og mobilisere et paneuropæisk netværk af interessenter med mere end 500 organisationer, der arbejder inden for områderne deliberativt demokrati og klimaindsats i hele Europa.


Ud fra et borgeropsøgende perspektiv skal REAL DEAL gå i dialog med borgere og andre interessenter ved at opbygge et fællesskab af europæere, der fremmer deltagelse og deliberation i den grønne og retfærdige omstilling. Det digitale knudepunkt, hvor borgerne kan involvere sig og handle, er: www.realdeal.eu.


For at opnå de ambitiøse mål for forsknings- og borgeropsøgende aktiviteter samler REAL DEAL 16 partnere, herunder forskere i deliberativt demokrati og Europas største civilsamfundsorganisationer (CSO'er).


Projektet koordineres i fællesskab af Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS) – forskningsinstitution (Tyskland) og European Environmental Bureau (EEB) NGO (Bruxelles). Nyt Europas opgave er især at lave aktiviteter for borgere i Danmark, og teste hvilke metoder der er bedst til at sætte borgeren i centrum for den grønne og retfrædige omstilling på tværs af grænser i Europa.


Real deal forskningsprojektet indebærer:

  • Europæiske forskere i deliberativt demokrati og nogle af Europas største civilsamfundsorganisationer er gået sammen om at omforme borgernes deltagelse og drøftelse om den europæiske grønne pagt som led i et EU-finansieret forskningsprojekt.

  • Projektet vil opbygge og pleje et fællesskab af europæere, der fremmer aktiv deltagelse og overvejelse i den grønne og retfærdige omstilling: www.realdeal.eu

Mere om partnerne


· Forskere og udøvere af deliberativt demokrati fra en bred vifte af områder, herunder bæredygtighedsstudier, deltagelsesdemokrati, miljørettigheder og loven om offentlig deltagelse, etik og ansvarlig innovation, kønsstudier og økofeminisme, psykologi, geografi, byplanlægning.

· Europas største civilsamfundsnetværk, der advokerer for, klima, bæredygtig udvikling, kvinders rettigheder, lokalt og europæisk demokrati og ungdomsmiljøorganisation


· European Environmental Bureau (EEB)

· Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenible (ASviS)

· Association des Agences de Démocratie Locale (ALDA)

· Central European University (CEU)

· Climate Action Network Europe (CAN Europe)

· Dialogik

· European Movement International (EMI)

· Global Climate Forum (GCF)

· Nyt Europa

· SOLIDAR

· Technical University of Berlin

· Trilateral Research

· Wageningen University & Research

· Women Engage for a Common Future (WECF)

· Youth Environment Europe (YEE)


REAL DEAL har modtaget støtte fra EU's forsknings- og innovationsprogram Horisont 2020 i henhold til tilskudsaftale nr. 101037071. Indholdet af denne publikation er alene forfatternes ansvar og kan på ingen måde anses for at afspejle Europa-Kommissionens synspunkter

KONTAKT

Julie Rosenkilde

Sekretariatsleder i Nyt Europa

Mail: jr@nyteuropa.dk

Tlf: +45 28438847

Comments


bottom of page