top of page

SOCIAL RIGHTS MONITOR 2020Solidars Social Rights monitor 2020, analysen der afdækker ulighedstrends i Europa, er landet - og i år har Nyt Europa været tovholder på den danske analyse.


Vi har sammen med vores europæiske partnere indsamlet analyser på status for ulighed i 14 forskellige Europæiske lande. Her trackes trends indenfor økonomisk ulighed, adgang til arbejdsmarkedet og uddannelse, status for det sociale sikkerhedsnet, integration, ulighed mellem kønnene med mere.


Danmark er fortsat blandt de bedst performende lande med hensyn til social beskyttelse. SOLIDAR's nationale strategigruppe (NSG) angiver, at årsagen til dette skal findes i høje sociale udgifter, et progressivt skattesystem og en langvarig tradition for at inddrage civilsamfundsorganisationer i lovgivningsmæssige og politiske beslutningsprocesser. Dette har resulteret i en overordnet set positiv performance, der ligger over EU-gennemsnittet.


Målt over en længere årrække er arbejdsløsheden reduceret, selv om den steg fra 4,9% i 2019 til 5,8% i 2020. Den kønsbestemte beskæftigelsesforskel er relativt lille - 7,2% i 2019. Risikoen for fattigdom og social udstødelse er begrænset og var i 2019 på kun 16,3%. Og en høj levestandard er garanteret.


Alligevel trækker nylige velfærdsformer og skattenedsættelser i den modsatte retning i forhold til de i Danmark hidtil opnåede resultater, da disse er med til at skabe en stadig stigende koncentration af formuer og en større lønforskel. Denne tendens er især bekymrende for NSG'en på grund af den efterfølgende nedbrydning af social retfærdighed, hvilket har efterladt lavindkomsthusholdninger med en stadig lavere grad af social beskyttelse.


På trods af nogle forbedringer i de senere år er der fortsat betydelige barrierer for nogle grupper i forhold til at opnå den ellers høje levestandard i landet: For migranternes vedkommende drejer dette sig om især om at få adgang til arbejdsmarkedet og boliger, der er til at betale; for kvindernes vedkommende drejer det sig om ligeløn og balance mellem arbejde og fritid. Med den nye socialdemokratiske et parti regering, der parlamentarisk bakkes op af en række venstre- og midterpartier, håber NSG'en, at covid-19-pandemien ikke vil forsinke den lovede retning på nøgleområder såsom uddannelse, ligestilling mellem kønnene og børnevelfærd.


Opsummerede pointer


- Rapporten fremhæver en kritik af svækkelsen af sikkerhedsnettet gennem arbejdsmarkeds- og overførselsreformer, der disproportionalt har ramt svagere grupper, indvandrere og kvinde og øge uligheden i Danmark, der dog parentes bemærket stadig er lavere end EU-gennemsnittet.


- Selvom lønningerne i gennemsnit er steget med 9% de sidste 10 år, så har vi samtidig set en øget indkomst- og formuecentrering, der er kommet de 10% mest velstillede mest til gavn og igen er med til at øge den samlede ulighed i landet. Ligeledes er stigningen i de prekære arbejdsforhold og andelen af ”arbejdende-fattige” er en bekymrende trend.


- I forhold til indvandreres forhold er der positive udviklingstrends, der peger i retning af øget integration på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet, men der er dog stadige alvorlige problemer i forhold til den lige adgang til arbejdsmarkedet og en stigende grad af indvandrere, der oplever racisme i hverdagen.


Se grafen for udvalgte danske indikatorer for de sociale rettigheders tilstand:


Læs mere i den landespecifikke rapport ved at klikke nedenfor:


02_SRM2020_Denmark_DA_R2_online
.pdf
Download PDF • 331KB


Der skal lyde en stor tak til Nyt Europas samarbejdspartnere på rapportens danske bidrag:

Comments


bottom of page