top of page

Fundamental Rights Initiative giver input til EU-kommissionen på Rule of Law

Af Naghmeh M. Kashani, Globalt Fokus & Xenia Due, Nyt Europa


Globalt Fokus og Nyt Europa var i september inviteret til et dialogmøde med Kommissæren for retlige anliggender, Didier Reynders, om den kommende Rule of Law rapport. På dagsordenen var en dialog om rapportens formål, oplysning omkring dens anbefalinger samt input og forslag til rammer og indhold for næste års rapport. I forbindelse med projektet Fundamental Rights Initiative var dette en oplagt mulighed for at sikre, at civilsamfundet høres og skabe opmærksomhed omkring problemer med civilsamfundets råderum og grundlæggende rettigheder i Danmark.

Hvad er Rule of Law rapporten?


Rule of Law rapporten er en årlig rapport, som EU-kommissionen udarbejder for hvert enkelt medlemsland. Baseret på input fra medlemsstaterne og nationale aktører beskriver rapporten retstilstanden i samtlige EU-lande og kommer med konkrete anbefalinger til, hvordan situationen kan forbedres i hvert land. Rapporten undersøger vigtige udviklinger inden for retssystemet, rammerne for korruptionsbekæmpelse, pressefrihed og mediepluralisme og andre spørgsmål vedrørende magtadskillelsen. Samtidig vurderer rapporten, hvordan landet siden sidste år har reageret på anbefalingerne.


Danmark fik senest anbefalinger om bl.a. at indføre regler ifm. den såkaldte ”svingdør” mellem ministre og andre toppolitikere og lobbyorganisationer, samt at sikre tilstrækkeligt med ressourcer i det juridiske system for at sikre fair rettergang for alle.


Læs den seneste version for Danmark her.


Globalt Fokus og Nyt Europa lagde vægt på øget inddragelse af civilsamfundet

I dialogen om hvordan rammerne for Rule of Law rapporten kan forbedres, opfordrede vi Kommissionen kraftigt til at tage ansvar for at inddrage civilsamfundet i processen både forud og efter rapportens udgivelse. Vi gjorde det klart, at vi gennem Fundamental Rights Initiative vil gøre hvad vi kan for at facilitere adgang til at give input til rapporten samt arbejde på at styrke monitorering og datagrundlag, fx til organisationer som European Civic Forum, CIVICUS og Institut for Menneskerettigheder. Vi ser det som en vigtig opgave at styrke kapaciteten omkring monitorering og engagement i EU-processer, så civilsamfundet kan indgå i den fremtidige dialog om retsstaten, som er en kompleks størrelse. Vi opfordrer samtidig til, at Kommissionen tilsvarende øger deres fokus på at række ud til aktører i det danske civilsamfund for at sikre et mere grundigt og nuanceret input til fremtidige rapporter.

Mens vi er glade for at have fået støtte fra EU til at promovere rettighedsdagsorden i Danmark gennem Fundamental Rights Initiative, er vi bekymrede for at rettighedsdagsordnen ikke støttes tilstrækkeligt på nationalt plan. Vi mener, at generel støtte til civilsamfundet er afgørende for at sikre en god retsstat og helt afgørende for demokratiet i fremtiden. Gennem Fundamental Rights Initiative, vil Globalt Fokus og Nyt Europa skabe en bredere samtale med civilsamfundet omkring retsstatsprincipperne og civilsamfundets råderum, herunder med uformelt organiserede civilsamfundsaktører.


Samtidig blev det pointeret, at der for civilsamfundet er en problematik omkring armslængde i forbindelse med finansiering. Hvor der for eksempelvis medier er klare retningslinjer for at der følger et armslængdeprincip mellem staten og medierne når staten støtter medier, er der behov for en tilsvarende model for civilsamfundet. Kun sådan kan man sikre civilsamfundets mulighed for at ytre sig frit og trygt - også når det er kritisk.


Vi anbefaler samtidig, at Kommissionen følger bedre op på de nationale anbefalinger til medlemsstaterne i tilfælde, hvor de ikke efterleves. Her kan Kommissionen søge støtte i at samarbejde med civilsamfundet for at sikre implementering af anbefalingerne.


Input til næste Rule of Law rapport

Senere blev der også lejlighed til at diskutere konkrete temaer og problemstillinger, som næste års rapport kunne tage op. På baggrund af input fra de deltagende aktører blev en række punkter overleveret direkte til Kommissæren, hvilket Kommissæren tog til efterretning.


Først og fremmest blev det pointeret, at vi ser alle anbefalinger i rapporten fra 2023 som vigtige. Vi sætter pris på denne dialog og håber på fortsat samarbejde omkring implementering af anbefalingerne. Der var også enighed om, at vi i Danmark har en stærk selvopfattelse af at være et robust og godt demokrati, og at dette forhindrer os i at tage de udfordringer, vi reelt oplever på rettighedsområdet, alvorligt og gøre noget ved dem.


Derfor mener vi og appellerer til, at Kommissionen inkluderer følgende emner til behandling i næste års Rule of Law Report i Danmark:

  • Undersøge de seneste negative udviklinger inden for retshjælp og konsekvenserne af dette for de udsatte borgere.

Dette bl.a. på baggrund af Rule of Law rapporten fra 2023, hvor EU-kommissionen udtrykker bekymring om lange sagsbehandlingstider og forhalede processer i retsvæsenet. (EU-Kommissionen er bekymret over manglende ressourcer i dansk retsvæsen | Institut for Menneskerettigheder). Samtidig ved vi, at Justitisministeriet ikke sikrer tilfredsstillende tolkning (Ret til en retfærdig retssag | Institut for Menneskerettigheder), og at der de seneste år har været et fald i antallet af civile sager, som jf. Justitsministeriets undersøgelse fra 2022 skyldes økonomiske omkostninger. Forslag til ændringer af den gældende retshjælpsordning skulle være præsenteret af et nedsat udvalg, men blev forlænget til 2023.

  • Manglende adgang til socialret og serviceloven samt borgernes muligheder særligt for udsatte borgere for at anke beslutninger samt ankestyrelsens funktion, ventetid og antal hjemvisninger og ændringer i afgørelser, der peger på en stor problematik i forhold til lige adgang til loven.

  • Reglerne omkring statsborgskab for borgere i Danmark. Politisering af reglerne omkring statsborgskab og manglende gennemsigtighed i proces og ankemuligheder.

  • Konsekvenserne af digitalisering, hvor vi efterspørger en rettighedsbaseret tilgang med henblik på at øge adgang for borgerne.

Disse input blev overleveret mundtligt på mødet direkte til Kommissæren, og blev efterfølgende sendt skriftligt til Kommissionen.


Arrangementet, som Globalt Fokus og Nyt Europa deltog i, var et samarbejde mellem Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark, Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Retlige Anliggender og Forbrugere og EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA).

Comentários


bottom of page