top of page

Danmarks bidrag til EU’s genopretningsfond bør være grønt

Jan Høst Schmidt, Seniorrådgiver i Tænketanken EUROPA

EU’s Genopretningsfond på astronomiske 5.595 mia. kr. er tænkt til at afbøde de negative sociale og økonomiske konsekvenser af Coronakrisen og fremtidssikre EU’s økonomier. Fondens lån på 2.686 mia. kr. og tilskud på 2.909 mia. kr. vil især komme de syd- og østeuropæiske lande til gode, og finansieres med lån optaget via EU’s budget, garanteret af medlemslandene. Midlerne fra fonden lægger op til massive investeringer i offentlige og private projekter, der kan skabe grobund for en genstart af EU og et øget eksportfremstød for danske virksomheder.


Der er dog udfordringer. Fondens projekter skal have høj kvalitet og realiseres senest i 2026. Derfor stiller EU-Kommissionen omfattende krav om reformer i EU’s medlemslande og om investeringer på 57 pct. i grøn og digital omstilling. Inden udgangen af april skal de enkelte EU-lande have indsendt nationale genopretningsplaner, som efter forhandling med Kommissionen skal godkendes af alle medlemslandene. Vurderinger af en række EU-landes foreløbige planer tyder på, at størstedelen af midlerne bruges på grøn og digital omstilling.

Men nogle af de foreløbige planer tyder dog også på, at der er EU-lande, som vil bruge genopretningsmidlerne til at lukke finansieringshuller i eksisterende projekter.


Dansk Industri regner med, at dansk eksport til EU kan øges med 66 mia. kr. frem mod 2026. Skal dansk erhvervsliv øge sin eksport til andre EU-lande, må danske virksomheder dog i højere grad søge nye EU-markeder, og finde nye partnere her for at byde ind på projekter i Syd- og Østeuropa. Dansk diplomati får også travlt, dels med at hjælpe danske virksomheder identificere nye muligheder i f.eks. Spanien eller Bulgarien, dels sammen med mere traditionelle partnere at arbejde mod konkurrenceforvridning til fordel for lokale producenter, når planerne udmøntes.


Danmark kan få op til 11,4 mia. kr. til sin nationale genopretningsplan. Det vil fremme den grønne omstilling i EU som helhed og Danmarks politiske omdømme i EU, at den danske plan alene fokuserer på grøn omstilling. Desuden vil Danmark som et rigt land fremstå som et godt eksempel ved at bruge EU-midlerne sammen med lige så mange eller flere nationale offentlige og private investeringer for at øge investeringsomfanget. Projekter som kunne indgå ville være en fremskyndelse af en elektrificering af den danske togtrafik, fremskyndelse af en massiv udrulning af opladningsstandere til el-biler i Danmark og støtte til forskning og udvikling af brint til transport.


Elektrificering af togtrafikken vil udover at reducere CO2-udslippet kæde togtrafikken bedre sammen imellem kontinentet og Norden. En massiv udrulning af ladestandere sammen med en tidlig udfasning af benzin- og dieselbiler i Danmark vil være et godt eksempel for resten af EU, og støtte til forskning og udvikling af brint til transport, også tung transport og fly og skibe, vil være et projekt, som også Tyskland satser meget på i sin plan.

På den måde kan Danmark skabe sig ekstra good-will i blandt EU’s andre medlemslande og i EU-systemet til gavn for dansk eksport og danske mærkesager som grøn omstilling.

コメント


bottom of page